ഏട്ടനും ഞാനും Sex Stories
#1
Malayalam Sex Stories of 2016th Year Edition with help of Kambikathaikal Puthiya vedi Kathai from Kerala Pengal Ezhuthum Mallu Sex Story written by Hot Erotic Girls 2016 batch
ഏട്ടനും ഞാനും   എനിക്ക് 23 വയസു ഉണ്ട് ഞാന്‍ 18 വയസു ആകുമ്പോള്‍ മാര്യേജ് കയിഞ്ഞു ഒരു വര്ഷം കയിഞ്ഞു കുട്ടി യുമായി അങ്ങനെ ഭര്തവിന്ടെ൩ ജോബിന്റെ കാര്യത്തിന് വേറാരു ജില്ലയില്‍ തമ്സികുമ്പോള്‍ അവിടെ ഭാര്തിവിന്റെ അതെ ഫീല്ഡിറല്‍ വര്ക്ക്സ‌ ചെയുന്ന ഒരു അയലവാസി ( ഒരു 500 ദുരം ഉണ്ടാകും ) അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാന്‍ ഇല്ലാ 27 വയസു ആയിടുല്ല് കല്യാണം കയിഞ്ഞതാണ് ഞാന്‍ അധികവും കാണാറുണ്ട് ചിരികാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നോട് മിണ്ടിയിടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡേ നമ്മള്‍ അവിടെ നിന്നും മാറുന്ന മാസത്തിനു രണ്ടു മാസം മുന്പേ ഒരു ഉച്ചക് വിടിന്റെ അടുത്തെ പോകുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നേരില്‍ കണ്ടു ചിരിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു നമ്മള്‍ വിട്ടു മാറുകയ എട്ടനോട് എന്‍റെ ഹസ് പറഞ്ഞിരുന്നോ ?
ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു കണ്ടില കുറച്ചു ഡയസ്‌ ആയിട് എന്ന് ഞാന്‍ നമ്പര്‍ തന്നാല്‍ അവിടെ എത്തിയാല്‍ വിളിക്കാന്‍ പറയാം ഏട്ടന്മ്റെ നമ്പര്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് ഏട്ടന്‍ എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു എന്റെമ നമ്പര്‍ മിസ്സ്‌ അടിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ ഏട്ടന് കൊടുക്കാം എന്ന് ഏട്ടന്‍ അടിച്ചു നമ്മള്‍ പോയി എവെങ്ങിംഗ് ഏട്ടന്റെ വ്ഹട്സ് അപ്പില്‍ ഓണ്ലൈ്നില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു ഹായ് അയച്ചു ഏട്ടന്‍ ഹായ് ചായ കുടിച്ചോ എന്ന് ഞാന്‍ ആ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മള്‍ ചടിംഗ് തുടങ്ങി അന്ന് കയിഞ്ഞു പിറ്റേ ഡേ എവെനിംഗ് ഏട്ടന്‍ വവിടിന്റെ അടുതുടെ പോകുമ്പോള്‍ അവിടെ നിന്നും ഞാന്‍ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു ഏട്ടന്‍ ബുല്ലെടില്‍ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതില്‍ ഇരികാന്‍ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ ഇരികാലോ എന്ന് ഞാന്‍ ജസ്റ്റ്‌ ഒന്ന് ഇരുന്നു എന്നിട് പിന്നെ പലതു പറഞ്ഞു നമ്മുളുടെ ഇഷെടങ്ങള്‍ സെയിം ആയിരുന്നു മൊബൈലില്‍ ഓക്കേ ഞാന്‍ ഏട്ടന്‍ കയില്‍ ഉള്ള മൊബൈല്‍ വാങ്ങി നോക്കി
അത് പാസ്സ്‌വേര്ഡ്ഷ‌ ആയിരുന്നു ഞാന്‍ ചോദിച്ചു എന്താ എങ്ങനെ എന്ന് അപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു കുട്ടികള്‍ കാണാന്‍ പറ്റാത്തത് ഉണ്ട് അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ കുട്ടി അല്ലാ തുരങ്ങമോ എന്ന് ഏട്ടന്‍ എന്നെ നോകി ഞാന്‍ ചിരിച്ചു ഏട്ടന്‍ ഓപ്പണ്‍ ആക്കി തന്നു അതില്‍ കുറെ സെക്സ് വീഡിയോ സ് ഞാന്‍ അത് നോകിയപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ എന്നെ നോക്കി ഞാന്‍ ഒന്നും മിണ്ടിയില മൊബൈല്‍ കൊടുത്തു അപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു എന്തെ ഞാന്‍ ഒന്നുമില എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ പോകടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷേക്ക്‌ ഹാന്ഡ്്‌ തന്നു ഞാന്‍ കൊടുത്തു ബട്ട്‌ കൈ വിട്ടില്ല രണ്ടാളും പിടിച്ചു നിന്നും ഏട്ടന്‍ പോയി കയിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വ്ഹട്സ് അപ്പില്മെപസ്സേജ്അയച്ചു ഏട്ടനും
പിന്നെ സെക്സ് പറ്റി പറഞ്ഞു ….ഞാനും മോര്ണിംമഗ് നടകാറുണ്ട് വിടിന്റെ മുന്ബിളുടെ പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വിട്ടില്‍ വന്നുടെ എന്ന് ഏട്ടന്‍ ആ പറഞ്ഞു

പിറ്റേ ഡേ ഏട്ടന്‍ വന്നു മൊബൈലില്‍ വിളിച്ചു ഞാന്‍ വാതില്‍ തുറന്നു മോള് ഉറങ്ങുകയിരുന്നു ഞാന്‍ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നോട് നടന്നതും ഏട്ടന്‍ ബാക്കിളുടെ എന്നെ പിടിച്ചു ഞാന്‍ ഏട്ടാ വേണ്ട മോള് അടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ വിട്ടില എന്റെ് കഴുത്തില്‍ കിസ്സ്‌ ചെയിതു ബാക്കിളുടെ എന്റെഞ മുലാ അമര്ത്തി ഞാന്‍ എന്തോ പോല്ലേ ആയി ഞാന്‍ തട്ടി മുന്നോട് നടന്നു മറ്റേ റൂമില്‍ കയറി ഏട്ടന്‍ പിന്നാലെ കയറി എന്നെ പിടിച്ചു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഏട്ടാ മോള് ഉണ്ട് എന്നിടല്‍ ഹാസ്‌ നോട് പറയും പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ പാറ്റില്ല എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു തിരുന്നതിനു മുന്പേ എന്റെ് ചുണ്ട് വായില്‍ ആക്കി വലിച്ചു വാതില്‍ ചാരി എനിക്ക് തടയാന്‍ തോന്നിയില എന്നെ ദേഹത്തോട് അടുപിച്ചു ചുമരില്‍ ചാരി നിറുത്തി ടോപ്‌ പൊക്കി മുലാ പിടിച്ചു ഏട്ടന്റെ കുണ്ണ അനകുന്നത് കണ്ടു ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ അടിയില്‍ എട്ടില്ല്ല ഓടാന്‍ ഉള്ള ടോവ്സര്‍ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുഞാന്‍ അറിയാതെ അത് പിടിച്ചു വലിയത് എന്റെര ഹസിന്നെകളും
ഏട്ടന്‍ ടോവ്സര്‍ പകുതി തഴുതി കണ്ണിച്ചു അത് നോകുമ്പോള്‍ തന്നെ ഏട്ടന്‍ എന്റെൊ ടിഎറ്റ് ത്തിയിരുന്നു എന്റെല പൂര്‍ കണ്ടു കുണ്ണ ടിഎറ്റ് ആകുന്നത്‌ ഞാന്‍ കണ്ടു ഏട്ടന്‍ എന്നെ നിലത്ത് കിടത്തി ആ പൂറില്‍ നക്കിഎന്റെഏ ഹസ് ചെയാറില്ല ഇതൊന്നും എന്റെ് കണ്ട്രോള്‍ പോയി ഞാന്‍ എന്റെക കാല് പാതി കൊടുത്തു ഞാന്‍ ഏട്ടാ ഏട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുഅവിടെ നക്കുന്നതില്‍ ഉള്ള സുഖം ഞാന്‍ അറഞ്ഞു എന്‍റെ ശരിരം വലിഞ്ഞു മുറുങ്ങി നക്കി nakkiഇ കയിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്‍റെ പൂറില്‍ നിന്നും ശക്തി ആയി എന്തോ പുറത്തു വന്നു ഏട്ടന്‍ മുഖം മുഴവന്‍ നനഞ്ഞു ഞാന്‍ ഏട്ടാ പറയാന്‍ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ എങ്ങനെ ഇഷെടം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്‍റെ പൂറില്‍ ഏട്ടന്‍ കുണ്ണ അമര്‍ത്തി ഞാന്‍ അയാ ആ ഏട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചുഏട്ടന്റെ കുണ്ണ കുറച്ചു ടിഎറ്റ് ആയിടുണ്ട്നെഗില്‍ കയറി ഇറങ്ങി എന്ത് സുഖംയിരുന്നു കുറെ അടിച്ചു ഏട്ടന്റെ കുണ്ണ പൊട്ടി ഉള്ളില്‍ എല്ലാം നിറച്ചു .,,,,,,,,,,,,,,,, ഏട്ടാ ടോവ്സര്‍ വലിച്ചു കയറ്റി ഞാന്‍ എന്‍റെ ടിഎറ്റ് വലിച്ചു എന്നിട്ട്ടു അപ്പോള്‍ ഡോര്‍ പകുതി തുറന്നു മോള് കണ്ണും തിരുമ്പി നില്‍കുന്നു ഏട്ടാ സൈഡില്‍ മാറി മോള് ചോദിച്ചു അമ്മയെന്ത എവിടെ ക്ലിയര്‍ ആയില്ല അമ്മേ എന്ന് ഞാന്‍ മോളെ ഒന്നുമില്ല മോള്‍ക് തോന്നിയത വാ മുത്രം ഒഴികം എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടനോട് പോകാന്‍ പറഞ്ഞു നടന്നു…..
ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു കണ്ടില കുറച്ചു ഡയസ്‌ ആയിട് എന്ന് ഞാന്‍ നമ്പര്‍ തന്നാല്‍ അവിടെ എത്തിയാല്‍ വിളിക്കാന്‍ പറയാം ഏട്ടന്മ്റെ നമ്പര്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് ഏട്ടന്‍ എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു എന്റെമ നമ്പര്‍ മിസ്സ്‌ അടിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ ഏട്ടന് കൊടുക്കാം എന്ന് ഏട്ടന്‍ അടിച്ചു നമ്മള്‍ പോയി എവെങ്ങിംഗ് ഏട്ടന്റെ വ്ഹട്സ് അപ്പില്‍ ഓണ്ലൈ്നില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു ഹായ് അയച്ചു ഏട്ടന്‍ ഹായ് ചായ കുടിച്ചോ എന്ന് ഞാന്‍ ആ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മള്‍ ചടിംഗ് തുടങ്ങി അന്ന് കയിഞ്ഞു പിറ്റേ ഡേ എവെനിംഗ് ഏട്ടന്‍ വവിടിന്റെ അടുതുടെ പോകുമ്പോള്‍ അവിടെ നിന്നും ഞാന്‍ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു ഏട്ടന്‍ ബുല്ലെടില്‍ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതില്‍ ഇരികാന്‍ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ ഇരികാലോ എന്ന് ഞാന്‍ ജസ്റ്റ്‌ ഒന്ന് ഇരുന്നു എന്നിട് പിന്നെ പലതു പറഞ്ഞു നമ്മുളുടെ ഇഷെടങ്ങള്‍ സെയിം ആയിരുന്നു മൊബൈലില്‍ ഓക്കേ
ഞാന്‍ ഏട്ടന്‍ കയില്‍ ഉള്ള മൊബൈല്‍ വാങ്ങി നോക്കി അത് പാസ്സ്‌വേര്ഡ്ഷ‌ ആയിരുന്നു ഞാന്‍ ചോദിച്ചു എന്താ എങ്ങനെ എന്ന് അപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു കുട്ടികള്‍ കാണാന്‍ പറ്റാത്തത് ഉണ്ട് അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ കുട്ടി അല്ലാ തുരങ്ങമോ എന്ന് ഏട്ടന്‍ എന്നെ നോകി ഞാന്‍ ചിരിച്ചു ഏട്ടന്‍ ഓപ്പണ്‍ ആക്കി തന്നു അതില്‍ കുറെ സെക്സ് വീഡിയോ സ് ഞാന്‍ അത് നോകിയപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ എന്നെ നോക്കി ഞാന്‍ ഒന്നും മിണ്ടിയില മൊബൈല്‍ കൊടുത്തു അപ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു എന്തെ ഞാന്‍ ഒന്നുമില എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ പോകടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷേക്ക്‌ ഹാന്ഡ്്‌ തന്നു ഞാന്‍ കൊടുത്തു ബട്ട്‌ കൈ വിട്ടില്ല രണ്ടാളും പിടിച്ചു നിന്നും ഏട്ടന്‍ പോയി കയിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വ്ഹട്സ് അപ്പില്മെപസ്സേജ്അയച്ചു ഏട്ടനും
പിന്നെ സെക്സ് പറ്റി പറഞ്ഞു ….

ഞാനും മോര്ണിംമഗ് നടകാറുണ്ട് വിടിന്റെ മുന്ബിളുടെ പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വിട്ടില്‍ വന്നുടെ എന്ന് ഏട്ടന്‍ ആ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ഡേ ഏട്ടന്‍ വന്നു മൊബൈലില്‍ വിളിച്ചു ഞാന്‍ വാതില്‍ തുറന്നു മോള് ഉറങ്ങുകയിരുന്നു ഞാന്‍ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നോട് നടന്നതും ഏട്ടന്‍ ബാക്കിളുടെ എന്നെ പിടിച്ചു ഞാന്‍ ഏട്ടാ വേണ്ട മോള് അടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ വിട്ടില എന്റെ് കഴുത്തില്‍ കിസ്സ്‌ ചെയിതു ബാക്കിളുടെ എന്റെഞ മുലാ അമര്ത്തി ഞാന്‍ എന്തോ പോല്ലേ ആയി ഞാന്‍ തട്ടി മുന്നോട് നടന്നു മറ്റേ റൂമില്‍ കയറി ഏട്ടന്‍ പിന്നാലെ കയറി എന്നെ പിടിച്ചു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഏട്ടാ മോള് ഉണ്ട് എന്നിടല്‍ ഹാസ്‌ നോട് പറയും പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ പാറ്റില്ല എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു തിരുന്നതിനു മുന്പേ എന്റെ് ചുണ്ട് വായില്‍ ആക്കി വലിച്ചു വാതില്‍ ചാരി എനിക്ക് തടയാന്‍ തോന്നിയില
എന്നെ ദേഹത്തോട് അടുപിച്ചു ചുമരില്‍ ചാരി നിറുത്തി ടോപ്‌ പൊക്കി മുലാ പിടിച്ചു ഏട്ടന്റെ കുണ്ണ അനകുന്നത് കണ്ടു ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ അടിയില്‍ എട്ടില്ല്ല ഓടാന്‍ ഉള്ള ടോവ്സര്‍ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുഞാന്‍ അറിയാതെ അത് പിടിച്ചു വലിയത് എന്റെര ഹസിന്നെകളുംഏട്ടന്‍ ടോവ്സര്‍ പകുതി തഴുതി കണ്ണിച്ചു അത് നോകുമ്പോള്‍ തന്നെ ഏട്ടന്‍ എന്റെൊ ടിഎറ്റ് ത്തിയിരുന്നു എന്റെല പൂര്‍ കണ്ടു കുണ്ണ ടിഎറ്റ് ആകുന്നത്‌ ഞാന്‍ കണ്ടു ഏട്ടന്‍ എന്നെ നിലത്ത് കിടത്തി ആ പൂറില്‍ നക്കിഎന്റെഏ ഹസ് ചെയാറില്ല ഇതൊന്നും എന്റെ് കണ്ട്രോള്‍ പോയി ഞാന്‍ എന്റെക കാല് പാതി കൊടുത്തു ഞാന്‍ ഏട്ടാ ഏട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുഅവിടെ നക്കുന്നതില്‍ ഉള്ള സുഖം ഞാന്‍ അറഞ്ഞു എന്‍റെ ശരിരം വലിഞ്ഞു മുറുങ്ങി നക്കി nakkiഇ കയിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്‍റെ പൂറില്‍ നിന്നും ശക്തി ആയി എന്തോ പുറത്തു വന്നു
ഏട്ടന്‍ മുഖം മുഴവന്‍ നനഞ്ഞു ഞാന്‍ ഏട്ടാ പറയാന്‍ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ എങ്ങനെ ഇഷെടം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്‍റെ പൂറില്‍ ഏട്ടന്‍ കുണ്ണ അമര്‍ത്തി ഞാന്‍ അയാ ആ ഏട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചുഏട്ടന്റെ കുണ്ണ കുറച്ചു ടിഎറ്റ് ആയിടുണ്ട്നെഗില്‍ കയറി ഇറങ്ങി എന്ത് സുഖംയിരുന്നു കുറെ അടിച്ചു ഏട്ടന്റെ കുണ്ണ പൊട്ടി ഉള്ളില്‍ എല്ലാം നിറച്ചു .,,,,,,,,,,,,,,,, ഏട്ടാ ടോവ്സര്‍ വലിച്ചു കയറ്റി ഞാന്‍ എന്‍റെ ടിഎറ്റ് വലിച്ചു എന്നിട്ട്ടു അപ്പോള്‍ ഡോര്‍ പകുതി തുറന്നു മോള് കണ്ണും തിരുമ്പി നില്‍കുന്നു ഏട്ടാ സൈഡില്‍ മാറി മോള് ചോദിച്ചു അമ്മയെന്ത എവിടെ ക്ലിയര്‍ ആയില്ല അമ്മേ എന്ന് ഞാന്‍ മോളെ ഒന്നുമില്ല മോള്‍ക് തോന്നിയത വാ മുത്രം ഒഴികം എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടനോട് പോകാന്‍ പറഞ്ഞു നടന്നു…
മോളെ കൊണ്ട് റൂമില്‍ ആക്കി കിടത്തി അടുകളയില്‍ പോയപ്പോള്‍ പിറകില്‍ കുടി എന്നെ ആരോ പിടിച്ചു ഞാന്‍ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോകുമ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു പോയിലെ? ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നില്ല ഏട്ടാ രാവിലെ അവന്‍ ആയി 6 മണി കയിഞ്ഞു എപ്പോള്‍ തന്നെ എന്നി വിട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ആരെങ്ങിലും കാണും എന്ന് ഏട്ടന്‍ ഏട്ടന്റെ കുണ്ണ കാണിച്ചു അത് വലുതായി ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ഏട്ടാ ഇതു എങ്ങനെ ഏട്ടന്‍ എന്നെ ഉമ്മ വച്ച് ഞാന്‍ ഏട്ടാ മോള് കിടന്നിറെ ഉള്ളു എവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് മോള് വന്നാല്‍ കാണും വേണ്ട എന്ന് ഏട്ടന്‍ എന്‍റെ മുല പിടച്ചു ടിഎടിന്റെ ഉള്ളിളുടെ കൈ ഉള്ളില്‍ കൊണ്ട് പോയിഎന്‍റെ ഫീലിംഗ് വരന്‍ തുടങ്ങി പെടന്നു തന്നെ ഏട്ടന്‍ എന്നെ ഡ്രസ്സ്‌ അയിച്ചു ഞാന്‍ ഏട്ടന്റെയും അടുകളയില്‍ നമ്മള്‍ ഒന്നുമില്ലാതെ മോള് വന്നാല്‍ എല്ലാം തിരും പക്ഷെ തടയാന്‍ പറ്റിയില്ല….
എന്നെതഴെക് അമര്‍ത്തി കുണ്ണ വായില്‍ വച്ച് തന്നു ആദ്യം മടിച്ചു പിന്നെ വായില്‍ എട്ടു വലിച്ചു ഏട്ടാ കുണ്ണ വായില്‍ കിടന്നു പിടച്ചു ഏട്ടന്‍ എന്നോട് വര്‍ക്ക്‌ ഏരിയയില്‍ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ഏട്ടാ അവിടെ ചുമരല്ല ഗ്രിലിസ്‌ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പടിച്ചു എന്നിപിച്ചു അവിടെ എന്‍റെ മനസ് പേടിച്ചു അടുത്ത വിട്ടില്‍ ആരെങ്കിലും വന്നു വില്ലിച്ചാല്‍ എല്ലാം പോകും എന്നാലും ഏട്ടന്‍ വിളിച്ചപ്[പോല്‍ പോയി കുണ്ണ അവിടെ നിന്നും വായില്‍ എട്ടു കുറെ ടൈം എന്നെ കൊണ്ട് വലിപിച്ചു എന്നിട് വായില്‍ നിറച്ചു തന്നു അത് കയിഞ്ഞു എന്നെ കിടത്തി പൂര്‍ നക്കി തന്നു….
എപ്പോള്‍ ഒര്കുമ്പോള്‍ സുഖം തോന്നുന്നു …..7 ആക്കാന്‍ ആക്കുമ്പോള്‍ ഏട്ടന്‍ എന്നിട് ഞാനും എന്നിട് ഡ്രസ്സ്‌ മാറി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ പോയി ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആആ ആആആ ആആആ ആആആ ആആആആ ആആആആ ആആആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആ ആആഅ
അതിനു ശേഷം നമ്മള്‍ ചാറ്റിലുടെ കുടുതല്‍ അടുത്തു ഏട്ടന്‍ വൈഫ്‌ ആയി നല്ല കമ്പനി ആയി അവരുടെ വിട്ടില്‍ അവളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയി പോകാന്‍ തുടങ്ങി അവളെ കുട്ടി പുറത്തു പോകുകാനും ഫില്മിന് രണ്ടു ഫാമിലിയും പോകാന്‍ തുടങ്ങി തിയറ്ററില്‍ ഇരികുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ എ സി കുടുതല്‍ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭര്‍ത്താവിന്റെയും ഏട്ടന്‍ നടുക്ക് ഇരികാനും ഫിലിം നടകുമ്പോള്‍ പരസപരം കൈ പിടിക്കാനും എന്റെ തുട തടകാനും മോളെ എടുകുന്നത് പോല്ലേ എടുത്തു മുല പിടിക്കാനും എല്ലാം തുടങ്ങി പിന്നിടുള്ള ഡയസ് അവളെ കുട്ടി പുറത്തുപോകാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ അവളും റെഡി ആക്കാന്‍ കുളിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ മോള്‍ക്ക്‌ കാര്‍ടൂണ്‍ വച്ച് കൊടുത്തു റൂമില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഫോട്ടോസ് നോക്കാന്‍ എന്നെ തരത്തില്‍ ഇരുന്നു ഏട്ടന്‍ കുണ്ണ വായില്‍ എട്ടു കൊടുക്കാനും എന്റെ മുല ചപ്പനും പൂറില്‍ വിരല്‍ ഇടാനും ചില ദിവസങ്ങില്‍ ചുമരില്‍ ചാരി നിന്നോ കിടകയില്‍ കിടതിയോ പൂര്‍ നക്കി താരനും തുടങ്ങി എല്ലാം നമ്മുക്ക് ഒരു ത്രില്‍ തന്നു അവളുടെ മുടി കെട്ടുമ്പോള്‍ ബാക്കില്‍ കുടി മുല പിടിക്കാനും ….എന്ത് പറയാന്‍ പാവാട ഇടുന്ന ദിവസം എന്‍റെ പാന്റ്റി ആയിപിച്ചു അവള് അടുത്ത റൂമില്‍ നിന്നും ഡ്രസ്സ്‌ മാറുമ്പോള്‍ ഉള്ളില്‍ കയറി പൂറില്‍ നക്കാനും ബീച്ചില്‍ കുളിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ അവളുടെ ബാക്കില്‍ ഇരുന്നു കുണ്ണ വായില് ഇടാനും എല്ലാം …..ഒരു സുഖം …കൊതിക്കുന്നു ഇപ്പോള്‍
 Reply

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,