കുളിയും കളിയും – 2
#1
Oru divasam njan veruthe veetil irikkukayayirum appo sathi aunty vilichu chodhichu nee free ano enij oru help venam enn njan ok paranju veetil chennu. Veetil chennu chechiye vilichu appo akathuninn chechi oaranju vathil kuttiyittu keri poran. Keri chennu nokkumbo sathi chechi tha oru kuppi ennayum mayi nilkunnu ennit paranju ni tea veetil arum illlalo atha vilichath nee ee enna methu thechu tharanam enn njan santhoshathodea paranju namuk thudangam chechi enn. Chechi oru pulpaya virichu ennit maxi azhichu adiyil oru shaddiyum brayum mathram ithu kanadappozhea entea kantrol poyi njan kunna onnu thazhuki vitu. Ennitu chechi pulpayayil kamizhnu kidannu ennit enna thekan paranju. Njan enna kuppi medichuennna purathu engane ozhichu appo chechi paranju nee dress azhichu vaecho allenkil ennna akum. Njan appo thannea mund mati shaddi mathra m ittu ninni.
Chechi appo entea eathapazham kand chohichu nintea andi valuthaylloda enn njan paranju chechi engane shaddiyum bodiyum ittu kidannnal engane pongathirikya. Enna purath ozhichu njan masage cheyyan thudangi sathi chechidra anenkil nalllla velutha sareeram anu athil ennaum ayappol athingane thilangan thudangi njan puram nannayi thechu kalailum thudayilum nannnayi thechu konde irunnu enik chechide kundi kanan nallla kothi thonni angane njan chechiyodu chidhichu shaddy azhikkatea inn chechi oaranju azhicholan angane chechi kundi poki thannu njan shaddi valichoori appo nallla footbal polirikunna kundi kandu njan chechide chanthi randum pilarthil a kuthiyil ennna ozhichu chechi veluthitanelum chechidea kundidea pilarpil cheriya karup niram undarnu njan kuthiyil viralitu athil enna ozhichu chechikathu bayankara ishttapettu chechi njan viralittappol kidannu pulanju kondirunnu. Njanj chodhichu ithil sadhanam kettiyittundo enno chechi paranju elllann njan kureaneram kuthiyl entea viralitu kalichu kondirunnu . Athu kazhinjappo chechi malarnnu kidannu ennit bra oori chechidea mulkal eppo randennnavum randu vasathek cherinju kidakkukayirunnu valiyapukil chuzhiyil oru luppi ennna kolllum pinnea puri cheriya kutti romangal undayurunnu. Njan chechiyodu paranju chechi njan ini muthal ividrlllam njan nannayi vadichu tharam enn appo paranju nee alllea geeethaku vadichu koduthathath avala ennodu paranju enn. Njan ennit enna eduth mulakail ozhichu pichan thadangu apppo mulakal nannayi chothu thudichu. Pokilil ennna ozhichu pooru vidarthi athil ennna ozchichu apppo chechi kalkal adki pidikan thudangi ennit ennnea piduchu chechidea melea ittu njan njan nere chechide chundu eduthu chappi kondirunnu angane thupppalam elllam avayilakiyum nakakitum ummma vechu chmpichirunnu. Ennit njan sheddi azichu chechedu poooril kettan thudangi ennna ozhicha karanam vazhuthi ookunnundarnu
Chechi: nintea andik pooru ariyillea

 
Njan: ippo sariyakki tharam otta kertinu kunnna motham pootil thalli keti chechi hhhhaaa ennotu vili ippo engane
Chechi : olakka kynnna kolllla neee adik

 
Njan kunnna adikaunnu irankunnu adikunu.Njan kunnna adikaunnu irankunnu adikunu.Njan kunnna adikaunnu irankunnu adikunu.Njan kunnna adikaunnu irankunnu adikunu.Njan kunnna adikaunnu irankunnu adikunu. Angan kazhinj entea palu puvaratapol chechi paranju palrnim venam ennn njan kunnna eduthu vayil vechu koduthu chrchi kunnna appidi ooombi kondiri nu. Glk plk glk plk ennnu paranju njna paeanju rnik kanth thinnnam enn apppo paranju thinnolan njan pootilek thalavechapppo oru manam njan chodhuchu then indo ennno appo ennodu oaranju avide ham thekkkan njan jam potichu poootil thechu ennit njan poooru nakkkan thudangi apppo nallla rasam undarnu. Jamintea rasavum chrchidea madajalavum kidi oru valllatba rasam chechi sukam kond pulayukayayirunnu. Njan vrendum kunnna eduthu poootil keeti ennit adikan thudangi valichoiri adichu kindirunnu chechi oro shabdangal undaki kondirunnu. Angane randam vattam palu povarayappol chechi entea kunnnayil jam thechu andi motham vayil eduthu ooomban thudangi. Anagane chechiyum njanum thalarnu kure nerem ketti oidichu kidannu ennit chechi oaranju enik alakan und namuk thottathil pokam ennn .
Njagal angane thothil poyi chechi thorthum brayum ittum thuni ellllam alaki njan thorthu mathram eduthu kuli kandirunnu angane alakal kazhinjappol njanum chechiyum kooodikulikan thudangi appozhanu geeth varunath geetha chechingal kulikunathu kandappozhe kadiyilaki vannna pade dress azhuchu kalanju njangalodappam koodi geetha chechide anakundiyil njan soap thechu pathappichu ennit meathu muzhuvanum soao thechu kulichu geetha cgechu entea andu ooomban thudangi njan appo chechudea mula kaski kondirunnu pinne poootil keti adicgu kindirunnnu. Adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura adika valichura adikaya valichura palau poyappo geethechi ennea kulippichu thannu rntea kunnna okkkea sopitu kazhuki thannnu kundiyil viralittu kazhuki appoa njanaum geetha chechiyea kulipichu pooiraelllam nannayi kazhuki kundi nakkki thudachchu koduthu. Ennit nale varam enn pranj njan oonum idathea veetil poyi.
 Reply

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,