ഷീലയുടെ അനുഭവങ്ങൾ
#1
ഞാൻ ഷീല . ‘കുഞ്ഞുമോൾ’ എന്നു വീട്ടിൽ വിളിക്കും. എനിക്കു ഇപ്പൊൾ വയസ് 24 കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ചതു 15 ഡിസംബർ 2015 കോട്ടയത്തുള്ള ‘തിണ്ണവയലിൽ” ഒരു പ്രഭുദ്ധ മൂസ്ലീം കൂടൂംബത്തിൽ. ഞാൻ എന്റെ പപ്പ്യൂടേയും മമ്മിയൂടേയും രണ്ടാമത്തെ പുതിയാണ് എനിക്കൂ നെരെ മൂത്തവൾ ലീല ഷാഫി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഭർത്താവൂ എഞ്ചിനീയർ, ബാംഗ്ലൂരിൽ  ആയിരുന്നു താമസ്സം ഇപ്പൊൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടു. ഇക്ക് (ചേചിയൂടെ ഭർത്താവൂ.) ഗൾഫിൽ ഒരു ബിസ്സിനെസ്സ് തുടങാൻ ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു പപ്പ് ഗൾഫിൽ ബിസ്സിനസ് മമ്മി തനി നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി വീട്ടമ്മ
 
ഇനി എന്റെ കാര്യം പറയാം എനിക്കു ഒരു 5-4″ പൊക്കം വരൂ. നല്ല ഫിഗർ 36സി-28-38 (ഫിഗർ നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്കു ഭയങ്കര താൽപ്പര്യമാണു). കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്സ് എഞ്ചിനീയരിംഗ് രണ്ടാം വർഷം നിർത്തി അങ്ങനെ അട്ടൻഡൻസ്സ് ഇല്ലാതെ ഇയർ ഔട്ട് ആയി ഞാൻ രാഗ്ഗ് ചെയ്യു പിള്ളാരൂടെ കൂടിരിന്നു പടിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തത കൊണ്ടു പടൂത്തം അങ്ങി നിർത്തി
 
എന്റെ കല്യാണം 2011ലാണു കഴിഞ്ഞത്. ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ഒരു യൂണിവെർസിറ്റിയിൽ ജൊലിചെയ്യുന്നു. ഗൾഫിലേ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്നും ഒരു മോചനമായി ആണ് ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിചു ആലൊചിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊൾ എനിക്കു തൊന്നി എന്റെ ജീവിതം ഒരു ലേഘനം ആക്കണമെന്നു മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ മൊശമല്ല എന്നു ആണുങൾ ഒന്നു മനസ്സിലാക്കട്ടേ. ഇനി എന്റെ ഭർതാവിന്റെ കാര്യം പറയാം. 6 അടി 2 ഇഞ്ചു പൊക്കം വല്യ തിരകെട്ടില്ലാത്ത ശരീരം പക്ഷെ സാമനം മെലിഞ്ഞതാണു നീളം ഒരു 8 കാണം പക്ഷെ കട്ടി പൊര പിന്നെ ആൾക്കു കമ്പിയാകൂംബൊൾ കേറ്റും നാല, അടി കഴിയൂവൊൾ വെള്ളം പൊകൂ. തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ഉറങ്ങും. എന്റെ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പികാമെന്നൊ എങ്ങനെ സംതിപ്തയാകാമെന്നൊ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തെ ക്രികെറ്റു കണ്ടാൽ ബാക്കീ എല്ലാം  മറക്കുന്ന ഒരു തനി നാട്ടൂമ്പൂറത്തുകാരൻ ഈരാറ്റുപ്പേട്ടയിൽ കുടൂംബം കൊട്ടയത്തു എനിഞ്ഞിനീയറിങ് പടിച്ചു ഇറങ്ങിയ ഒടൻ ഗൾഫിൽ വന്ന ഒരു തനി മലയാളി സരസ്സൻ
 
ഭാര്യ എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ അടിമയാണെന്നും കരൂതിയാണ് പാവം എന്നെ കെട്ടാൻ വന്നെ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പൊൾ ആണു എല്ലാം വെറും തെറ്റിധാരണയാണെന്നു. അതു തന്റെ അപ്പന്റെ കാലത്തേ നടക്കുള്ളൂന്നു. ചൂരൂക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കുടൂംബത്തിലേ പെണ്ണുങ്ങളേ നൊക്കി വെള്ളം എറക്കാം. മൂണ്ടു പൊക്കി കാണിക്കാം. പക്ഷെ സ്വന്തം കുടൂംബത്തിലേ പെണ്ണിനേ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചെറ്റു മലയാളി പൂരൂഷനെയാണു എനിക്കും കിട്ടിയതു എന്റെ അപ്പൻ എന്നൊടൂ ചെയ്യു എറ്റവും വലിയ ചതി എന്റെ ചെച്ചിക്കൂ കിട്ടിയതു ഒരു നല്ല കെട്ടിയൊനെം എനിക്കു കിട്ടിയതു ഒരു ശവത്തിനേം എന്റെ വിധി പൊട്ടെ.
എന്റെ ചേച്ചിടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചു പറയുകെയാണെങ്കിൽ 6 അടി പൊക്കം കഴിഞ്ഞു 15 വർഷമായിട്ടു ബംഗ്ലൂറിലാണു. അവിടെ തന്നെ പടിച്ചതും, പടികൂന്നകാലത്തു തന്നെ ഒരു 3-4 ഗേൾ-ഫണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടാരൂന്നു പിന്നെ ഒരു പത്തുപതിനൻച്ചു വെരെ കളികളും, ആദ്യ കളി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തൊട്ടു. അയലൂപക്കത്തുള്ള ഒരു 22 കാരി ചെച്ചിയെ പെണ്ണു എന്താണെന്നും അവൾക്കൂ എന്താണു വെണ്ടതെന്നും അറിയാവുന്നവൻ,
 
ചെചിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാനും എന്റെ കസിന്സും. ചെർന്നു അവളുടെ മൂറിയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കും അയാളൂ പറന്നു അടിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു അര മക്കാൽ മണിക്കൂർ അവളാണേലൊ പെറ്റാൻ പോണ കണക്കാ കിടന്നു അലയ്ക്കുന്നെ നല്ല കട്ടിയാണു് ഇക്കാടെ കുണ്ണയ്ക്കു  നീളം ഒരു 8 ” കാണും പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു രണ്ടര ഇൻചു (6 ഇൻചു സർക്കംഫെരൻസ്സ് അഥവാ ചുറ്റളവൂ. ഞാൻ അളന്നു നോക്കിയട്ടുണ്ട്) കട്ടിയാണു അതിയാന്റെ സമാനത്തിനു  കളികഴിഞ്ഞു അവൾ നേരെ ചത്ത ശവത്തേ പൊലെ കടന്നു ഉറങ്ങും ക്ഷീണംകാരണം. അതിയാൻ മസ്സിലും ഉരുട്ടി വരൂ. ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണക്കൂ
 
തിരിച്ചു എന്റെ കാര്യത്തിലേക്കൂ. എനിക്കു ഒരു 10 -11 വയസ്സു തൊട്ടേ കഴപ്പാണ്  പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും കൂടൂകയും ചെയ്യു പിന്നെ സെക്സസ്സ് കൊണ്ടു ഏതൊരാണിനേം മയക്കാം എന്റെ വലയിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലാക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപു ഞാൻ ഒരു പത്തു പേരുമായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട എല്ലാം ഒരോന്നായി വിശദമായി താഴെക്കുറിക്കുന്നു
 
എന്തു കൊണ്ടാണെന്നു അറിയില്ലാ പണ്ടു മുതലേ ഞാൻ പൂരൂഷന്മരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ആയിരുന്നു. കുഞ്ഞിലേ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ആയിരുന്നപ്പൊൾ എന്നെ എടൂത്തു കൊണ്ടു നടന്നു എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തന്നതു എന്റെ സലിം മാമ ആയിരുന്നു എന്നെ താഴെത്തു വെക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു. അതു കൊണ്ടാവണം ഗൾഫിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പൊൾ എനിക്കു ഭയങ്കര വിഷമം വന്നതു മമ്മി പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം പൊലൂം കഴിക്കില്ലായിരുന്നുന്നു. അപ്പൊൾ ആണ് നാട്ടിൽ ഞങ്ങളേ കണാൻ രാജണ്ണൻ വന്നതു എന്റെ പപ്പയുടെ മൂത്തസഹോദരിയുടെ മകൻ, എനിക്കുന്നു ഒൻപതോ പത്തോ വയസ്സ പ്രായം. സലി, മാമയേ വിട്ടു പിരിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമം മാറിയതു രാജണ്ണനുമായി അടുത്തതിനു ശേഷമാണു, “എന്റെ സ്വന്തം രാജണ്ണൻ’. പപ്പയുടെ ചെട്ടൻ കോട്ടയം കംബൈാളത്തിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ തൂണികട നടത്തുന്നുണ്ടു അവിടെ സഹായത്തിനായി നിൽക്കൂകയായിരൂന്നു അന്നു രാജണ്ണൻ അപ്പൊൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോളേ പുള്ളി വീട്ടിൽ വരുകയുള്ളൂ. രാജണ്ണന്റെ വീടു അങ്ങു ദൂരെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു താമസ്സ്. ഞങ്ങളുടേ മണർകാടുള്ള കൂടൂമ്പവീട് അന്നു ഒരൂ ജൊയിൻറ് ഫാമിലിയാണെന്നു പറയാം.
 
പഴയ തറവാട്ടുവീട്ടിനൊടൂ ഒരു രണ്ടു നിലകൂടി പണിതിട്ടുണ്ട് തറവാട്ടിൽ പാപ്പയൂടെ ഇളയ സഹോദരനും കൂടുംബവും പിന്നെ പാപ്പയുടെ ഉമ്മ്യൂം, പുറകിലത്തെ രണ്ടു നിലയിൽ താഴത്തെനിലയിൽ എന്റെ പപ്പായുടെ മൂത്ത സഹോദരനും കൂടൂബവും മൂകളിലത്തേ നിലയിൽ ഞങ്ങളും താമസിച്ചിരുന്നു മകളിൽ ഒരു മൂറി എക്സസ്സ്ട്രാ ഉള്ളതിനാൽ രാജണ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു താമസം .
 
എന്റെ കസ്സിൻസ് എല്ലാം എന്നെക്കാളും മൂത്താതയതു കൊണ്ട എല്ലാ വരൂ. ചേച്ചിയുമായി സെറ്റായിരുന്നു. എന്നെ ഒന്നിനും കൂട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയോടൊപ്പം ആയിരൂന്നു മിക്കപൊഴും.
 
ചേച്ചിയും  ഞാനും പടിക്കാനിരിക്കുന്നൊളോ, ഞാൻ ചേച്ചിയൊടൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചൊദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി  ഭയങ്ങര ബഹളമാണു ഞാൻ അതു കൊണ്ടു മമ്മിയോടൂ സംശയം ചൊദിക്കാറു അങ്ങനെ ഒരൂ ദിവസം ഞാൻ  സംശയം ചൊദിച്ചാപ്പൊൾ അടൂത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജണ്ണനാണു മറുപടി പറഞ്ഞതു, അതുകണ്ടു മമ്മി പറഞ്ഞു
 
“രാജാ മോനെ അന്നാൽ പിന്നെ നീ അവൾക്കൂ പറഞ്ഞു കൊടൂക്കടാ”
 
അങ്ങനെയാണു ഞാനും രാജണ്ണനും കൂട്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങിയതു പിന്നെ പുള്ളിക്കൂ. പറ്റിയ കമ്പനി ഒന്നുമില്ലയിരുന്നു അവിടെ അന്നു മുതൽ ഞാൻ രാജണ്ണന്റെ മൂറിയിലായി പഠിത്തവും കളിയുമൊക്കെ വൈകുന്നെരം ആറൂമൂതൽ എട്ടു വരെ പഠിത്തം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കളി തുടങ്ങും എനിക്കൂ രാജണ്ണന്റെ അടൂത്തുന്നു മാറാൻ താൽപ്പര്യമില്ലതെ ആയി, രജണ്ണനു എന്നെയും കാണതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലാ എന്ന അവസ്തയായി.  അണ്ണന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരൂന്നു എന്നെ പടിപ്പിക്കുന്നതു മടിയിൽ ഇരത്തി കൂതിര കളിപ്പികുന്നതു ഒക്കെ.
 
ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പൊള്ളുന്നപ്പൊൾ ഞാൻ എന്തൊ ഒരു കണക്കൂ തെറ്റിച്ചു എനിക്കൂ രാജണ്ണൻ തുടയിൽ നല്ലൊരു കിഴുക്കും തന്നു (ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പൊള്ളൂ. പെറ്റികൊട്ട് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ), എനിക്കു ചെറുകെ വെദനിചെങ്കിലും എന്തൊ ഒരു സൂഘം കിട്ടി ആ നൂള്ളലിൽനിന്നു. ഞാൻ പിന്നെ മനപ്പൂർവം തെറ്റിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്കൂ തുടയിൽ കിഴുക്കു കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു നൂള്ളൂകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മുകളിലേക്കു കെറികൊണ്ടേ ഇരുന്നു അവസാനം നുള്ളിയപ്പൊൾ രാജണ്ണന്റെ കൈ എന്റെ ഷഡ്ഡിയിൽ മുട്ടി അപ്പൊൾ രാജണ്ണൻ പറഞ്ഞു
 
“എടി എനിയും തെറ്റിച്ചാൽ നിന്റെ ചന്തി ഞാൻ അടിച്ചു പൊന്നാക്കും”. ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊഞ്ഞനം കൂത്തി കാണിച്ചു രാജണ്ണൻ ചിരിച്ചു.
 
അടൂത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ മലയാളം ആണു എടുത്തതു് (പതിവു രീതിയാണ് അന്നന്നുള്ള ഹോം വർക്കൂ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയം റിവിഷൻ ചെയ്യും) ഞാൻ ഇന്നു ആലൊചിക്കുമ്പോൾ  രാജണ്ണൻ മനപ്പൂർവമായിരിക്കും അന്നു മലയാളം തന്നെ എടുത്തതു (കള്ളൻ). മലയാളം എല്ലാ ഗൾഫ് കൂട്ടികൾക്കും. ഒരു പെടിസ്വപ്നമായിരുന്നു എന്റെയും പ്രേത്യേകിച്ചു  പറയേണ്ടതില്ലലൊ ഞാൻ അന്നു കുറേ തെറ്റിച്ചു എനിക്കു കൂരേ കിഴുക്കുകളൂം കിട്ടി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നുള്ളലുകൾ സുഖമുള്ളവയായിരുന്നു തീരെ വെദനിപ്പിക്കാതെ പിന്നെ പൂതൂക്കെ തടവിയും തരം രാജണ്ണൻ, എനിക്കൂ അതു ഭയങ്കരമായി അങ്ങു സുഖിച്ചു  അയാളൂടെ അരം പോലുള്ള കൈകൾ എന്റെ തളർട്ടു തൂടങ്ങിയ തൂടകളിൽ തഴുകിയപ്പൊൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരായിരം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുപോലെ ഒരോ വട്ടം രാജണ്ണൻ എന്നെ നുള്ളൂവൊളും ഷഡ്ഡിക്കൂ മൂകക്കളിൽക്കൂടി എന്റെ ക്കൂറൂമ്പാടത്തിൽ തഴുകാൻ മറന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു അന്നു എന്റെ കുറുമ്പാടം ആദ്യമായി പൂക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിലേ ഇനിയന്ദ്രോട്ടുള്ള ഒരോ ചുവടുവയ്ക്കപ്പിന്റെയും മേലധികാരിയായി അവൾ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Mallu Hot Leaked RandiBaaz

Mallu Hot Leaked Sex Video at DesiSexVideos
 Reply
#2
എനിക്കു മതിയായില്ല രാജണ്ണൻ അവിടെ വീണ്ടും തൊടാൻ എനിക്കു കൊതിയായി ഞാൻ പിന്നെയും  തെറ്റുകൾ  വരുതാൻ തുടങ്ങി രാജണ്ണൻ പെട്ടന്നു എന്നെ പിടിച്ചു കമഴ്ത്തി രാജണ്ണന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി എന്റെ പെട്ടികൊട്ടിന്റെ സ്കർട്ട് ഉയർത്തി എന്റെ ഷഡ്ഡിക്കു മൂകളിൽ കൂടി ചന്തിക്കു രണ്ടു അടി തന്നു.
 
ഞാൻ തേങ്ങി അടിയൂടെ വെദനയും സുഖവും രണ്ടും കൂടി കലർന്ന ഉള്ള ഒരു തേങ്ങൽ, എനിക്കു വെദനിച്ചു കാണും എന്നു കരുതി രാജണ്ണൻ എന്റെ ചന്തി തിമൂമ്മി തന്നു. എന്റെ രണ്ടും ചന്തികളും ആ കൈകളിൽ പിടിച്ച ച്ചപ്പാത്തിക്കൂ മാവു കുഴക്കുന്നപ്പൊലെ തിമൂമ്മൂന്നു ഇടക്കൂ ഒരു വിരൽ കൊണ്ടു എന്റെ ചന്തിയൂടെ വിടവൂലൂടെ ഒടിക്കുന്നു അന്നിട്ടു വീണ്ടും രണ്ടു അടി പിന്നെയും തിരുമ്മൽ തുടർന്നു എന്നിട്ടു എന്നൊടൂ ചൊദിച്ചു. “ഇനിയും നീ തെറ്റിക്കുമോ?
 
‘ശെരി എന്നാൽ പൊട്ടെ മൊള്ളൂ എണ്ണീറ്റൊ’, എന്നെ പിടിച്ചു ഏണിപ്പിച്ചു മടിയിൽ ഇരുത്തി രാജണ്ണന്റെ സാധനം മൂണ്ടിന്റെ അടിയിലൂടെ എന്റെ ചന്തിയിൽ കൊള്ളുന്നത് എനിക്കു അറിയാമായിരൂന്നു നല്ല വടിപൊലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അണ്ണന്റെ മൂണ്ടും എന്റെ ഷഡ്ഡിയും പൊട്ടിച്ചു എന്റെ ചന്തികളിൽ തൊടാൻ കൊതിക്കുന്നതു പൊലെ എനിക്കു തോന്നി
 
“മോൾക്കു നല്ല വേദനിച്ചൊ?”
 
ഉമ് “സാരമില്ല നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു പടിക്കണം കെട്ടൊ” ‘ശെരി അണ്ണാ’, എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ തന്നുകൊണ്ടു രാജണ്ണൻ പതൂക്കെ മൂൻപിലേക്കൂ, പുറകിലേക്കൂ, ആടി. അപ്പൊൾ അണ്ണന്റെ സാധനം എന്റെ ചന്തിയൂടെ വിടവിൽ ഉരഞ്ഞു ആ കളി എനിക്കു ഭയങ്കര ഇഷട്ടമായി.
 
ചന്തിക്കു കിട്ടിയ പ്രഹരവും പിന്നെ മടിയിൽ ഇരുന്നുള്ള ആട്ടവും കൊണ്ടു ഞാൻ സൂഘിന്റെ മെതപടിയിൽ ഇരിക്കൂംബൊൾ, അണ്ണൻ ചൊദിച്ചു. “മൊൾക്കൂ, കുതിര ഓടിച്ചു കളിക്കണോ?
 
“എങ്ങനേ? ഞാൻ ചൊദിച്ചു
 
“അതൊക്കെ ഉണ്ടു” എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിചു അണ്ണന്റെ ഒരു കാലിന്റെമൽ എന്റെ കാലുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടു ഇരുത്തി അന്നിട്ടു പതുക്കെ അണ്ണന്റെ കാൽപതുക്കെ കൂതിര ഓടുന്ന കണക്കേ അനക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ധരിക്കുന്ന പെട്ടികൊട്ടിന്റെ സ്കെർട്ട് തുടയ്ക്കക്കൂ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതു കൊണ്ട ഞാൻ അണ്ണന്റെ കാലിൽ ഇരുന്നപ്പൊൾ എന്റെ ഷഡ്ഡിയാണു കാലിൽ മുട്ടിയിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചു പറയെണ്ടതില്ല്ലൊ ആ കുതിരയോട്ടം എനിക്കൂ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടൂന്നു എന്റെ കുറൂമ്പാടം അണ്ണന്റെ തുടയിൽ ഇരുന്നു ഞരങ്ങുമ്പൊൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൊൾക്കനോ പൊട്ടുന്ന എഫ്ഫക്റ്റ്  ആയിരൂന്നു എന്റെ ശരീരം ആകെ വലിഞ്ഞു മൂറുകുന്നപ്പൊലെ തൊന്നി അപ്പോൾ ആണ്  അണ്ണൻ എന്റെ അരെക്കൂ, രണ്ടു കൈയ്യും വെച്ചു പതുക്കെ താഴെക്കൂ അമർത്തി കൊണ്ടു വീണ്ടും സ്പീടു കൂട്ടിയതു എന്റെ ശരീരത്തിനു താങ്ങവുന്നതിലും അപ്പുറത്തിയിരുന്നു എനിക്കു ലഭിച്ചകൊണ്ടിരുന്ന സുഖം  ഞാൻ വീഴാതിരിക്കൻ രാജണ്ണന്റെ ദേഹത്തിലെക്കു ചരിഞ്ഞു കിടന്നു അടിവയറ്റിൽ എന്തൊ പൊട്ടുന്നത് പൊലെ എനിക്കു തോന്നി “ഹാ” എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഴഞ്ഞു വീണു
Thudarum
ഈ  kambi katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Mallu Hot Leaked RandiBaaz

Mallu Hot Leaked Sex Video at DesiSexVideos
 Reply
Possibly Related Threads...
Thread
Author
  /  
Last Post

Forum Jump:

Users browsing this thread: 2 Guest(s)


Powered By Indian Forum,