aഷീലയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഭാഗം – 3
#1
എന്റെ കൈ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. അവന്റെ കട മതൽ തലവരെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞു. അവനെ പറിച്ചു എന്റെ കൈയ്യിലെടുക്കണമെന്നു എനിക്കൂ തോന്നി ഞാൻ അവനെ   പിടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അണ്ണൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റി പിന്നെ എന്നെ അവനെ തൊടാൻ സമ്മതിച്ചല്ല ഞാൻ വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗം കാണുന്നതു വരെ ആ കളി തുടർന്നു പിന്നെ ഞാൻ തളർന്നു ഉറങ്ങി
ഞങ്ങളുടെ ഈ കളികൾ അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ നടന്നു ആരുമറിയാതെ എത്രയൊ രാത്രികൾ ഞാൻ മിക്കവ്വറും രജണ്ണാന്റെ മുൻപിൽ തൂണിയില്ലാതെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ നഗ്നന ശരീരം കണ്ടു രാജണ്ണൻ പറയുമയിരുന്നു.
“നീ വളർന്നു വല്യ പെണ്ണാവുമ്പോൾ അതീവ്സ്സുന്ദരിയായിരിക്കൂ, ആൺകുട്ടികൾ നിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീഴും”
എന്റെ മാർക്ക് ഭെദപ്പെട്ടു വരുന്നതു കൊണ്ടു മമ്മിയൂ. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നു നൊകാൻ മൈൻറു ചെയ്യില്ല, എടക്കൂ എപ്പൊളെങ്കിലും വന്നു നൊക്കിയാൽ തന്നെ ദൂരെന്നു വരൂമ്പൊൾ തന്നെ  ഞങ്ങൾക്കൂ അറിയാമായിരുന്ന അങ്ങനെ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഞാൻ രാജണ്ണനുമായി സൂഘിച്ചു പക്ഷെ തൊടലൂം പിടിക്കലൂം അല്ലാതെ രാജന്നൻ എന്നെ വെദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും  തന്നെ ചെയ്യുട്ടില്ല അണ്ണന്റെ സാമാനം എന്നെ കാണിക്കുകയൊ അന്നൊരു വട്ടമല്ലാതെ തൊടിക്കുകെയൊ ചെയ്യുട്ടില്ല ചെലപ്പൊൾ എന്നെ മുകളിൽ ഇരുത്തി കുതിര കളിപ്പികൂമ്പൊൾ സാമാൻത്തിൽ ആയിരിക്കൂ. ഞാൻ ഇരിക്കുക അല്ലാതെ എന്റെ രാജണ്ണന്റെ കുണ്ണകുട്ടനേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പൊൾ ആണു രാജണ്ണന്റെ കല്യാണം ഉറച്ചതു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൂ എന്റെ രാജണ്ണനേ നഷ്ട്ടപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത എനിക്കൂ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ കല്യണതിന്റെ തിരക്കിൽ എല്ലാവരൂ. മൂഴുകി കല്യാണദിനമായ്ക്കപ്പൊൾ ആണു എനിക്കൂ ഉണ്ടാവൻ പൊകൂന്ന നഷ്ട്ടം എന്റെ കസ്സിൻസിന്റെ കളിയാകലിൽ നിന്നും മനസ്സിലായതു പിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്  കൈയ്യും കണക്കുമല്ല. ഒടുവിൽ എനിക്കൂ എന്നന്നേക്കുമായി രാജണനേ നഷ്ട്ടപെട്ടു എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ ഏകാന്തതയുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ തുടങ്ങി.
രാജണ്ണന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒന്നു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയത്തുള്ള പൂതിയ വീടു പണി കഴിഞ്ഞു  രണ്ടു നിലയുള്ള ഒരു നാലു ബെഡ് റൂം  വീടായോ അല്ലങ്കിൽ രണ്ടു ബെഡ് റൂം ഉള്ള രണ്ട വീടായൊ മാറ്റാവുന്ന ഒരു കെട്ടിടം താഴത്തെ നിലയിൽ തൽക്കാലതെക്കൂ പപ്പയുടെ ചെട്ടനും കൂടൂമ്പവും മുകളിൽ ഞങ്ങളും താമസ്സമാക് പപ്പ് ആറു മാസം നാട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ആറു മാസം ഗൾഫിൽ ആയിരിക്കും താഴെ വല്യാപ്പ(പപ്പയുടെ ചേട്ടൻ) ഉള്ളതു കാരണം പപ്പ ഗൾഫിൽ ആണെലും ഞങ്ങൾക്കൂ വിഷമം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വല്യാപ്പയുടെ സ്വന്തം വീടു പണിതീർന്നപ്പൊൾ അവർ അങ്ങോട്ടു മാറി ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കുമായി.
ഞങ്ങൾക്കു കൂട്ടായിട്ടു മമ്മിയൂടെ മൂത്ത സഹൊദരിയൂടെ ഇളയമകൻ അനീഷ് അധവാ തമ്പി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസ്സമാക്കിയതു ആദ്യമൊന്നു എനിക്കൂ. ചേച്ചിക്കും അവനെ കണ്ണെടുത്താൽ കാണെരുതായിരുന്നു ഒരു ദിവസ്സം പപ്പ നാട്ടിൽ ഉള്ളപ്പൊൾ എന്തൊ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനു അവനേ പൊതിരെ തല്ലി തല്ലു കൊണ്ടു നാലു ദിവസം  കിടപ്പിലായ അവനെ കണ്ടപ്പൊൾ എന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവനുമായി കൂട്ടായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നും ഒരുമിചായിരൂന്നു
എതാണ്ടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പെണ്ണായി എന്ന പ്രായം എന്നെ ധരിപ്പിച്ചതു പിന്നെ കൂറെ ചടങ്ങകളും എണ്ണുകളൂം കൂടൂമ്പതിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒത്തുകൂടി പിന്നെ എല്ലവരൂ. എന്നെ കളിയാക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്നെക്കാളും  മൂന്നു വയസ്സിനു മൂത്തതായിരുന്നു തമ്പി അവനും എന്നെ അവസ്സരം കിട്ടുവൊൾ ഒക്കെ കളിയാകൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ കെട്ടടങ്ങി എല്ലാ  മാസ്സവും ആ സമയം ആകുമ്പൊൽ ഞാൻ ഒരു മൂറികുള്ളിൽ കെറി ഒരൊറ്റെ ഇരൂപ്പാണു പേടിയൂ. പിന്നെ നാണ്ണക്കേടും ഒക്കെ ആണ് കാരണം അപ്പൊൾ മമ്മിക്കു മാത്രമേ പ്രെവേശനം ഉള്ളൂ. എന്നെ തമ്പിയും ലീമൊളും(ചേച്ചി) കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേ  കാണുള്ളൂ . എതാണ്ടെ ഒരു ഒന്നു ഒന്നര കൊല്ലതോള്ളും. ഞാൻ ആ പതിവു തുടർന്നു പിന്നെ പിന്നെ പതുക്കെ വീട്ടിൽ ഗെസ്സ്റ്റുകൾ ആരുമില്ലത്തപ്പൊൾ ഞാൻ പൂറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി
പണ്ടു മുതലേ എനിക്കു മാസ്സത്തിലേ ആ സമയമടുക്കുമ്പൊൾ അസ്സഹനീയമായ കാൽ വെദനയും പിന്നെ കാമ വെറിയുമാണു. അതും ഒരു കാരണമാവാം എന്റെ മൂറിക്കുള്ളിലേ ഇരിപ്പിന്നു. എന്തായലും എന്റെ ചമ്മലും നാണവും ഒക്കെ മാറി, അവസ്സാനം ഞാൻ മൂറിക്കുള്ളിൽ കെറാതെ കൂടിയായി എനിക്കൂ, ആ സമയം എതാണ്ടെ 13ഔ-14ഒ വയസ്സ് പ്രായം കാണും,
“പ്രയായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ചയാണു കൊച്ചിന്നു.” ഇടക്കിടക്കൂ തമ്പി ആരുമില്ലാത്തപ്പൊൾ പറയുമായിരുന്നു
ഞാൻ ആലൊചിക്കാർ ഉണ്ടു എന്തിന്നാണു അവൻ അങ്ങനെ പറയൂന്നതെന്നു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം  എന്റെ അപ്പച്ച വീട്ടിൽ വന്നപ്പൊൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടു പറഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ചയാണു പെണ്ണിനു കണ്ടില്ലെ മുലയും ചന്തിയും ഒക്കെ ചാടിയിരിക്കുന്നെ, അപ്പൊൾ എനിക്കു മനസ്സിലായി തൂമ്പി പറഞ്ഞതു, 14 വയസ്സിൽ തന്നെ എനിക്കൂ, 29 ബി സെസ്സ് മൂല്യൂ. 21 അരകെട്ടും പിന്നെ 30 സെസ്സ് ചന്തിയും നല്ല ഭലഭൂഷട്ടിയുള്ള മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞതിന്റെ ഗുണം, പക്ഷെ! അവൻ എന്തിനു അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെമ്മാടി എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഒരു പൂരൂഷൻ എന്റെ ശരീരത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിന്റെയും ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെയും സുഖം  ഞാൻ അന്നു മനസ്സിലാക്കി.
ഒരോ ദിവസവും  ചെല്ലുന്തോറും ഞാനും തമ്പിയും കൂട്ടായികൊണ്ടിരുന്നു. ആയിടക്കൂ ഒരു പ്രാവിശം എന്റെ പീരിയ്ഡ്സ്സിന്റെ സമയത്തു അസ്സഹിനീയമായ കാല വേദനയുണ്ടായി ഞാൻ കട്ടിലിൽ നിന്നും എണ്ണിക്കാതെ കിടപ്പായിരുന്നു എനിക്കു വേണ്ടതൊക്കെ തമ്പി ചെയ്യു തരമായിരുന്നു പിന്നെ ചോക്ലേറ്റസ്സും ഐസ്സ്കീമൂം ഒക്കെ കൊണ്ടു വന്നു തരുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം  ഞാനും ചേച്ചിയൂ. ഉചക്കു ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സമയം അവൻ എന്റെ വേദന  മനസ്സിലാക്കി എന്നൊടുചൊദിച്ചു
“ഞാൻ കാലൂ ഞെക്കി തരട്ടെ മൊളേ”.
ഉം” ഞാൻ മൂളി
അവൻ എന്റെ മുട്ടിനു താഴെ പതുക്കെ ഞെക്കാൻ  തുടങ്ങി എന്റെ കാലു വേദനക്കൂ നല്ല ആശ്വാസം  തൊന്നി അങ്ങനെ കുറേ നെരം അവൻ ഞെക്കി തന്നു പെട്ടന്നു നൊക്കിയപ്പൊൾ ലീമൊൾ സൈഡിൽ ഉറക്കമായി ഇതു മനസ്സിലാകി അണെന്നു തോന്നുന്നു അവൻ പതുക്കെ എന്റെ മൂട്ടിനു മുകളിൽ ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറൂം അര പാവടയാണ് ഇടൂന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ പാവടക്കൂ മൂകളിൽ കൂടി അവൻ ഞെക്കി പിന്നെ എപ്പൊളോ പാവാട  ഒക്കെ മാറിപോയി അല്ലേൽ തന്നെ കഴപ്പു കൂടിയ കൂട്ടതിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പീരിയഡ്സ്സിന്റെ ടൈം അതു ഇരട്ടിയാകൂ. അവന്റെ കൈ എന്റെ തുടയിൽ മുട്ടിയപ്പൊൾ എന്റെ കണ്ട്രോൾ  പോയി അവന്റെ പരിപാടിക്കൂ, ഒരു തടസ്സവും നിൽക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
അവൻ എന്റെ ഒരു കാൽ പൊക്കി മടക്കി വെച്ചു അന്നിട്ടു ആ കാലു മൊത്തവും പിടിച്ചു തടവാൻ തുടങ്ങി മട്ടിൽ നിന്നു. പാൻറ്റി വരെ അവൻ തടവി തടവ്വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ പാൻറ്റിയിൽ മൂട്ടാനും മറന്നില്ല. പക്ഷെ പീരിയഡ്ഡ്സ്സ് ആയതു കരണാം പാൻറ്റിക്കൂളിൽ കൈ ഇടാൻ അവനു മടിയായിരുന്നു. എന്തായലും അവന്റെ പ്രയോഗം ഏറ്റു എനിക്കൂ ഭയങ്കരമായിട്ടു കഴപ്പു കെറി അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു ഞാൻ പാൻറ്റിക്കു മുകളിൽ കൂടി കൂറൂമ്പാടത്തിൽ വെച്ചു. അവൻ അവിടെ തടവാൻ തുടങ്ങി എനിക്കു മതിയായില്ല. ഞാൻ അവന്റെ തള്ള വിരൽ പിടിച്ചു എന്റെ കന്തിനു മുകളിൽ വെച്ചു അന്നിട്ടു പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു അവനു കാര്യം പിടികിട്ടി അവൻ അവിടെ തന്നെ തള്ള വിരൽ ഇട്ടു കൂത്തി ഇളക്കൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കാമ ഭ്രാന്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി എന്റെ ശരീരം എല്ലാം കോച്ചി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു വിറയലോടൂ കൂടി കുഴഞ്ഞു വീണു. അവൻ എന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിട്ടിട്ടു അപ്പൊൾ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വാണം വിടാനയി ബാത്റൂമിലേക്കു ഓടി
ഉറക്കം ഉണർന്നതും, പക്ഷെ എനിക്കു അവനൊടൂ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും തൊന്നി
ഞാൻ അവനെ നുള്ളാനും അടിക്കുന്നു ഇടിക്കനും ഒക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ തെറിയും . എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആ സ്ഥിതിയിൽ  ആയിരുന്നപ്പൊൾ എന്നെ മൂതൽ എടുത്ത പൊലെ ആയിരുന്നു അവൻ അകെ പെടിച്ചു വിറച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലം അങ്ങനെ എന്നോടു പെരുമാറുകയില്ല എന്നു സത്യം ചെയ്യു അവൻ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിപോയി കണ്ട്രോൾ പൊയതാണു. അതു കേട്ടപ്പൊൾ എനിക്കൂ. ദെഷ്യം മാറി പിന്നെ അവൻ എന്റെ നേരെ നൊക്കൻ കൂടി പെടിച്ചു. പീരിയഡ്ഡ്സ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നു വീണ്ടും കൂട്ടായി പിന്നീടൂ, അവൻ ആ വിധത്തിൽ എന്നൊടൂ പെരുമാരിയിട്ടില്ല.
Mallu Hot Leaked RandiBaaz

Mallu Hot Leaked Sex Video at DesiSexVideos
 Reply
#2
കാശുള്ള വീട്ടിലെ പെമ്പള്ളാർക്കൂ നല്ല അഹാരം ചെല്ലൂമ്പൊൾ കഴപ്പു കൂടൂമല്ലൊ, ഞാൻ നെരത്തെ പറഞ്ഞ പൊലേ സാധാർണ പെമ്പിള്ളരേക്കാളും എനിക്കു കഴപ്പു കൂടൂതലാണ വഴിയേ പൊകുന്ന ആർക്കൂ വേണേലും എന്നെ കളിക്കാം ചുമ്മ മൂലക്കൂ, ഒന്നു പിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ അവർക്കൂ തുണി ഉരിഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, അങ്ങനെ ഉള്ള ഞാൻ മാസത്തിന്റെ  ആ സമയമാകുംമ്പോൾ  കന്നിമാസം  ആയ കൂത്തിച്ചിയെപ്പൊലേ തമ്പിയുടെ പുറകിൽ നടക്കും കഴപ്പു തീർക്കാൻ അവനാണേൽ അന്നതേ സംഭവത്തോടൂ കൂടി എന്നെ പേടിയൂമാണ് അവൻ അടൂകുന്ന മട്ടു കാണുന്നിലാ ഇനി എന്റെ കഴപ്പു തേർക്കൻ എന്താണു മാർഗ്ഗം പണ്ടതേ പൊലേ ഇപ്പൊൾ വിരലിട്ടു കാര്യമില്ല. ഒരു പൂരൂഷന്റെ മണം അറിഞ്ഞതൊട്ടു. അതു തന്നെ വേണം എനിക്കു കഴപ്പൂ അടങ്ങാൻ ഞാൻ പല പദ്ധതികൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു. അവസ്സാനം എനിക്കു ഒരു ഐടിയ ഉദിച്ചു  അവനെ വളക്കാൻ ഒരു ദിവസം  മമ്മിയും  ഇത്തമാരും(സർവെൻറ്റ്സ്സ്) കടഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു തടിമാടൻ ഷെൽഫ്ഫിനോടൂ ക്ലീനിങ്ങിനായി മൽപിടൂത്തം നടത്തികൊണ്ടിരുന്നപ്പൊൾ ഞാൻ കുളിക്കാൻ എന്റെ മുകളിലെ മുറിയിലേക്കു പൊയീ മനപൂർവം എന്റെ പെറ്റികോട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ടു വന്നു.
അൽപം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മുകളിലേ എന്റെ മൂറിക്കു ചെർന്നു കിടക്കുന്ന ലിവിങ്ങ് റൂം ജനലിൽ കൂടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു “മമ്മി എന്റെ പെറ്റികോട്ട് ഒന്നു തരമോ അപ്പുറത്തു നിന്നും മറുപടി ഒന്നും കേൾക്കാഞ്ഞപ്പൊൾ ഞാൻ വീണ്ടും കൂവി ‘ ‘മമ്മി എന്റെ പെറ്റികൊട്ട് ഒന്നു എടുത്ത് താ’
“നിനക്കൂ എന്താ താഴെ വന്നു എടൂതിട്ടു പൊയാൽ” മമ്മി മറൂപടി പറയൂന്ന കൂട്ടത്തിൽ “ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്നു നീ കണ്ടതല്ലെ” എന്ന ഒരു ശകാരവും
“മമ്മീ ഞാൻ കൊണ്ടു വെരാൻ എടൂത്തു വെച്ചതാ പക്ഷെ ഞാൻ വെറെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടു വന്നപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ മറന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ മൂടിയിൽ എണ്ണ തേച്ചു കൊണ്ടു നിക്കുവാ എന്റെ പൊന്നു മമ്മിയല്ലേ ഒന്നു കൊണ്ടു താ” ഞാൻ മമ്മിയോടൂ കെഞ്ചി
“ഒന്നു പോടി അവിടൂന്നു വെണേൽ വന്നെടൂതിട്ടു പൊ തമ്പൂരാട്ടിക്കു ഇപ്പൊൾ ഞാൻ അങ്ങു കൊണ്ടു തരാം” മമ്മിയൂടെ ഈ ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു.
Thudarum
ഈ  kambi katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
Mallu Hot Leaked RandiBaaz

Mallu Hot Leaked Sex Video at DesiSexVideos
 Reply
Possibly Related Threads...
Thread
Author
  /  
Last Post

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Powered By Indian Forum,